Gå direkt till innehåll
Kraven på golvets lutning vid golvbrunn har förtydligats i GVKs uppdaterade branschregler.
Kraven på golvets lutning vid golvbrunn har förtydligats i GVKs uppdaterade branschregler.

Pressmeddelande -

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Golvets lutning mot golvbrunn i våtrum

Bedömningen av hur golvets lutning ska utföras vid golvbrunn och intilliggande vägg för att bli godkänd har förtydligats. Även rekommendationer för golvets lutning vid keramiskt ytskikt har införts i branschreglerna.

Golvets lutning ska utformas så att nivåskillnaden mellan golvbrunnens fläns och tätskiktets övre kant vid dörröppning ska vara minst 20 mm. Att golvet lutar mer än 20 mm/m på ytan mellan golvbrunnen och den närmaste väggen är en konsekvens av golvbrunnens placering i förhållande till vägg samt att en ”rak linje” eftersträvas i golv- och väggvinkel. Räkneverktyg för lämplig lutning finns på gvk.se.

Det är en av de viktiga nyheterna när de reviderade branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla den 1 januari 2021.

- Rent praktiskt innebär det att man inte kan underkänna ett golvs lutning med hänvisning till halkrisk, om man inte kan gå på den delen av golvet, säger Johan Aspelin, vd på GVK. Risk för halka förutsätter ju att golvytan är gångbar.

Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:

5. FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR TÄTSKIKTSARBETE – GOLV

5.8.3 Toleranser
• I duschplatser eller motsvarande ska golvets lutning mot golvbrunnen vara minst 1:150 (7 mm/m) och högst 1:50 (20 mm/m). Golvets lutning mellan golvbrunn och intilliggande väggar kan vara högst 1:25 (40 mm/m). Se bedömning av golvets lutning under 5.8.6.
• Lutningen på övrigt golv i våtrummet ska vara minst 1:500 (2 mm/m) och högst 1:100 (10 mm/m).

5.8.5 Rekommendationer
• Vid plastmatta som tät- och ytskikt rekommenderas att golvets lutning mot golvbrunnen är mellan 2-10 mm/m på övrig golvyta.
• Vid keramiskt ytskikt rekommenderas att golvets lutning mot golvbrunnen är mellan 5-10 mm/m på övrig golvyta.

5.8.6 Bedömning av golvets lutning
För att det ska föreligga en risk för halka så krävs att golvytan är gångbar. På golvytor som normalt inte kan beträdas föreligger det därmed inte risk för halka. Mellan golvbrunn och intilliggande vägg kan golvets lutning vara max 1:25 (40 mm/m), förutsatt att den brantare lutningen inte orsakar att tätskiktet släpper från underlaget. Notera att det finns godkända plastmattor med halkhämmade egenskaper som testas särskilt med hänsyn till halkrisk.

Observera att det finns plastmattor med glasfiberarmering som inte klarar av en brantare lutning på golvet än 1:50 (20 mm/m). Detta framgår i leverantörens anvisning.
Notera att golvets brantare lutning vid golvbrunn och intilliggande vägg är en konsekvens av både golvbrunnens placering i förhållande till vägg och att eftersträva en ”rak linje” i golv- och väggvinkel.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.
https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om andra viktiga förändringar i de uppdaterade branschreglerna;
Enklare att läsa och förstå
Säkrare rörgenomföring med större avstånd
Täta plastmatta mot rör
Rör som bryter golvets tätskikt

Förtydligade krav i våtzon

Krav vid dörröppning i våtrum

Genomföring för el i våtrum

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll

I samråd med Installatörsföretagen har kraven på elgenomföringar i våtrum preciserats i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Genomföring för el i våtrum

Kraven vid genomföring av el i våtrum är samordnade med Installatörsföretagen i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum. ”Tät anslutning” har preciserats och kravet på plats för bad eller dusch samt våtzon 1 är förtydligat. Alla elgenomföringar vid bad eller dusch ska göras med ett fixerat VP-rör för att möjliggöra en tät anslutning till väggens tätskikt.

Kraven på montering av tätskikt vid dörr i våtrum skärps i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1.

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Krav vid dörröppning i våtrum

Trösklar och karmar vid dörröppning i våtrum måste vara på plats innan tätskiktet monteras. För dörrkarm placerad i våtzon 1 krävs att tätskiktet dras ut på karmen. Tröskel i våtrum ska vara i liv med våtrumsvägg för att möjliggöra foglöst uppvik av tätskiktet. Syftet med skärpta krav i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 är att tätskiktet ska skydda fuktkänsligt material.

Reglerna för våtzon 1 och 2 blir tydligare i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Förtydligade krav i våtzon

Ett våtrum delas in i plats för bad eller dusch, våtzon 1 och 2 beroende på vattenbegjutning och fuktbelastning. Kraven på tätskikt, och genomföringar i tätskiktet, är olika stränga beroende på vilken våtzon det handlar om. Tidigare har det förekommit missförstånd om vad som gäller i våtzon 1 och 2. De uppdaterade branschreglerna förtydligar nu vilka krav som gäller i respektive zon.

Reglerna för godkänt undantag vid rörgenomföring i golv med tätskikt får en tydligare skrivning i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Rör som bryter golvets tätskikt

Huvudregeln för rörgenomföring i golv med tätskikt är att det ska undvikas helt förutom vad gäller spillvattenrör och golvbrunn. Övriga rör ska gå via till exempel en teknikslits och komma ut genom vägg för att underlätta säker anslutning mellan rör och tätskikt. Om detta inte är möjligt kommer nu en tydlig skrivning för godkänt undantag i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1.

I de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 får metoden att täta rörgenomföringar på vägg med plastmatta som tät- och ytskikt en ny, säker lösning.

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Täta plastmatta mot rör

Metoden att täta rörgenomföringar på vägg med plastmatta som tät- och ytskikt får nu en ny, säker lösning i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1. Tätning av plastmatta mot rör ska göras med butylband om inte leverantören rekommenderar annat. Tätningen ska även ha ett sprutskydd, till exempel en väggbricka, för att undvika mekanisk åverkan på butylbandet.

Det blir enklare att läsa och förstå branschreglerna Säkra Våtrum i den uppdaterade versionen 2021:1

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1. Vad ändras? Enklare att läsa och förstå

En tydligare disposition där branschreglerna följer byggprocessen och anvisningar för hur reglerna ska läsas. Det är en av de viktiga nyheterna när de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum börjar gälla 1 januari 2021. Syftet är att enklare förstå vad som står i regelverket och vad det faktiskt innebär. Det är en välkommen uppdatering, då det funnits synpunkter på att reglerna varit svårtolkade.